Các khóa học liên quan đến kiến thức của chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý.

Dùng để test tính năng phần mềm

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức về phần mềm hỗ trợ thiết kế (như phần mềm AutoCAD, phần mềm Autodesk Revit) và kỹ năng vẽ trên máy các bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành 2D và 3D phục vụ đồ án môn học, khóa luận tốt nghiệp và đi làm sau này.